поддержка PHP 7

Малафіїк Іван Васильович, народився 10 жовтня 1940 року в с. Невір Любешівського району Волинської області – професор, доктор педагогічних наук, завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (до вересня 2022 р.), відмінник освіти України, член-кореспондент Міжнародної академії педагогічних і соціальних наук, академік Української Академії Акмеологічних Наук, голова вченої спеціалізованої ради із захисту кандидатських дисертацій (РДГУ, м. Рівне).

Професор Малафіїк І. В. закінчив фізико-математичний факультет Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки.

 У 2007 р. проф. Малафіїк І. В. захистив на спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки АПН України докторську дисертацію на тему «Теорія і методика формування системності знань у старшокласників» (науковий консультант академік АПН України С. У. Гончаренко).

У 2008−2009 рр. рішенням ВАК України І. В. Малафіїку присвоєно звання професора.

Професор Малафіїк І. В. – автор навчальних посібників “Дидактика”(гриф МОН України), “Дидактика новітньої школи”, “Фізика − 9”, монографій “Системний підхід в теорії і практиці навчання”, “Системність – якість знань”, Книги для вчителя “Урок в сучасній школі” і більше 150 статей у наукових журналах, посібниках, збірниках науково-практичних конференцій.

У 1995 році розробив і впровадив у шкільну практику рівневу 12-ти бальну шкалу оцінювання навчальних досягнень учнів.

Іван Васильович довго й плідно співпрацює з педагогічними колективами шкіл області та м. Рівного: Рівненською гуманітарною гімназією, ЗОШ № 13, 15, 18; Володимирецьким міським колегіумом, Сарненською гімназією. Так, у 1995 р. в Рівненській гуманітарній гімназії була створена й успішно працює творча група викладачів гімназії з проблемної теми «Системно-розвивальне навчання».

У 2008−2009 рр. на кафедрі загальної педагогіки РДГУ з ініціативи проф. І. В. Малафіїка було створено лабораторію на громадських засадах «Сучасний урок».

Стаж роботи в загальноосвітній школі – 22 роки, в тому числі учителем фізики та 17 років – заступником директора і директором Любешівської середньої школи Волинської області.

Доктор педагогічних наук, професор Малафіїк І. В. є членом спеціалізованої вченої ради при Національному  педагогічному  університеті ім.. В.Гнатюка та Рівненському державному гуманітарному університеті (К 47.053.01 м. Рівне, спеціальність 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти).

Професор Малафіїк І. В. введений до складу редколегій фахових Всеукраїнських психолого-педагогічних видань «Нова педагогічна думка» (Постанова Президії ВАК України № 01-05/9 від 8 вересня 1999 р.) та  «Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти» (Постанова Президії ВАК України № 01-05/7 від 9 червня 1999 р. та додаток до постанови ВАК України від 11.10.2000р. №1-03/8).

Професор Іван Малафіїк на високому рівні забезпечує викладання навчальної дисципліни «Педагогіка вищої школи» для магістрів усіх факультетів університету, розробив власну систему самостійної роботи магістрів, яку успішно застосовує останні сім років. У 2008–2009 рр. І. В. Малафіїк став учасником тренінгу «Основи освітніх вимірювань і оцінювання якості освіти» у м. Києві, який проводили професори з США, та отримав сертифікат, що дає змогу йому викладати цей навчальний курс на окремих факультетах університету.

У 2021 р. закінчив магістратуру при Хмельницькому інституті соціальних технологій університету "Україна" за спеціальністю "Соціальна робота (Управління міжнародними соціальними проектами і програмами".

Іван Васильович − компетентний керівник структурного підрозділу університету − кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи, де функціонує аспірантура та докторантура. Щорічно на кафедрі обговорюються та рекомендуються до захисту кандидатські та докторські дисертації.

За високі наукові, професійні здобутки, відповідальне виконання посадових обов'язків і поширення педагогічних знань серед учительської громадськості міста й області проф. І. В. Малафіїк був відзначений багатьма нагородами і знаком «Відмінник освіти», грамотою МОН України, дипломом "За перемогу в обласному конкурсі в номінації «Наукова плеяда» (2008 р.), почесними грамотами ректорату РДГУ. Він − почесний громадянин м. Рівного, учасник парламентських слухань про освіту у Верховній Раді (2010 р.).

Окремі посібники, монографії, науково-методичні праці

Малафіїк І. В. Урок в сучасній школі: питання теорії і практики: кн. для вчителя / І. В. Малафіїк; Рівн. ін-т підвищ. кваліфікації пед. кадрів. — Рівне, 1997. — 175 с.

Малафіїк І. В. Фізика: 9 кл.: експерим. навч. посіб. для серед. загальноосвіт. шк., гімназії та кл. негуманіт. профілю / І. В. Малафіїк. — 2-е вид., випр. і допов. — Рівне, 1998. — 347 с.

Малафіїк І. В. Системно-розвиваюче навчання: суть, проблеми / І. В. Малафіїк, М. В. Остапчук // Удосконалення навчально-виховного процесу: тези наук.-практ. конф. — Камянець-Поділ., 1999. — С. 9–13.

Малафіїк І. В. Побудова моделі функціональної структури морфологічних компонентів системи знань школярів / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — Рівне: РДГУ, 2000. — Вип. 11. — С. 110—114.

Малафіїк І. В. Щоб оцінити знання, потрібно знати, що оцінювати: [перехід до 12-бальної оцінки знань учнів] / І. Малафіїк // Освіта. — 2000. — 4–11 жовт. (№ 44). — С. 1, 4.

Малафіїк І. В. Про організаційно-педагогічні заходи з розвитку уяви та образного мислення у школярів на комп’ютерній основі / О. І. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — Рівне: РДГУ, 2002. — Вип. 23. — С. 60–61.

Малафіїк І. В. Системний підхід у дидактиці / І. В. Малафіїк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. — Рівне: РДГУ, 2002. — Вип. 23. — С. 4–9.

Малафіїк І. В. Вивчення динаміки розвитку когнітивної структури «система» / І. В. Малафіїк // Наукові записки. Сер. «Психологія і педагогіка»: зб. наук. пр. / Нац. ун-т «Острозька акад.». — Острог, 2003. — Вип. 4. —        С. 132—141.

Малафіїк І. В. Системний підхід у теорії і практиці навчання: моногр. / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. — Рівне: РДГУ, 2004. — 439 с.

Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. — К.: Кондор, 2005. — 395 с. (з грифом М-во освіти і науки України).

Малафіїк І. В. Процес навчання крізь призму синергетики / І. В. Малафіїк // Нова пед. думка. — 2005. — № 2. — С. 8–12.

Малафіїк І. В. Системний підхід до шкільного підручника фізики / І. В. Малафіїк // Проблеми дидактики фізики та шкільного підручника фізики в світлі сучасної освітньої парадигми: зб. наук. пр. Кам’янець-Поділ. держ. ун-ту.; сер. педагогічна. — Кам’янець- Поділ., 2006. — Вип. 12. — С. 49–53.

Малафіїк І. В. Системний характер формування понять у школярів / І. В. Малафіїк // Наукові записки Ніжинського державного університету. — Ніжин, 2006. — С. 37–45.

Малафіїк І. В. Складне знання: становлення і розвиток ідеї / І. В. Малафіїк // Теорія та методика вивчення природничо- математичних і технічних дисциплін. — Рівне: РДГУ, 2007. — Вип. 10. — С. 157—161.

Малафіїк І. В. Особистість як соціальна якість людського індивіда / І. В. Малафіїк // Актуальні питання культурології: альм. наук. т-ва «Афіна» каф. культурології: матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 15–16 лист. 2007 р. — Рівне: [РДГУ], 2008. – [Вип. 6]. Т. 1 : Стан і перспективи розвитку духовної культури особистості в умовах розготання глобалізаційних процесів. — С. 117—119.

Малафіїк І. В. Системність — якість знань: [моногр.] / І. В. Малафіїк; М-во освіти і науки України, РДГУ. — Рівне: [РДГУ], 2008. — 383 с.

Малафіїк І. В. Дидактика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І. В. Малафіїк. — К.: Кондор, 2009. — 395 с.

Малафіїк І. В. Рівневий характер завдань навчального тесту — необхідна умова його валідності та об’єктивності / І. Малафіїк // Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві: матер. міжнар. наук.-практ. конф.. — К. : НПУ, 2010. — С. 46–47.

Докладніше про д.п.н., проф. Малафіїка І. В.

 

eleh uv11

        Пелех Юрій Володимирович, завідувач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (з 01.09.2022 року), доктор педагогічних наук, професор, доктор хабілітований у галузі соціальних   наук (дисципліна "Педагогіка") ЄС, проректор РДГУ, відмінник освіти України,   заслужений працівник освіти України, академік Національної академії наук   вищої освіти України, медаль "Григорій Сковорода", нагрудний знак "К. Д. Ушинський.

      Викладання дисциплін: “Теорія організацій”, Педагогіка вищої школи, Педагогіка новітньої школи, Педагогіка мистецької діяльності, Теорія і методика викладання у вищій школі (для здобувачів наукового ступеня PhD).

 

      Авторські профілі

      Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=wN29zn8AAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

      ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1737-4557

E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Докладніше про д.п.н., проф. Пелеха Ю. В.

 

   Професор кафедри – Шевців Зоя Михайлівна доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету. Відмінник освіти.

      Дисертаційна робота (тема, рік захисту):

     1. Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки: «Виховання в учнів бережливого ставлення до природи у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського», 1994 року.

  2. Тема наукового дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти: «Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу», 2018р.

     Сфера наукових інтересів: історія освіти в персоналіях – дослідниця спадщини В. О. Сухомлинського; соціально-педагогічна діяльність вчителя початкових класів в інклюзивному середовищі, інклюзивна педагогіка, теорія і практика викладання у закладах вищої освіти.

     Маю 114 публікацій, в тому числі 67 наукових та 37 навчально-методичного публікацій, 2 монографії, одна з них колективна, опублікована англійської мовою в іноземному видавництві (Riga) та 1 патент на науковий твір. З наукових публікацій 32 опубліковані у вітчизняних та іноземних рецензованих фахових виданнях, зокрема публікації у наукометричних виданнях Web of Sсience і Scopus.

    Автор навчального посібника «Основи соціально-педагогічної діяльності». Київ: Центр учбової літератури, 2012.-248 с.; підручників: «Основи інклюзивної педагогіки». Київ: «Центр учбової літератури», 2016, 2018.- 248 с.; «Основи інклюзивної педагогіки»: видання 2-ге, виправлене, доповнене. Львів: «Новий світ - 2000», 2019. 264 с., за який отримала авторське право.

    Дисципліни, які викладає: "Інклюзивна педагогіка",  "Організація інклюзивного навчання в початковій школі",  "Організація інклюзивного навчання в закладі вищої освіти", "Асистування в інклюзії", "Методика викладання педагогічних дисциплін у закладі вищої освіти".

      Авторські профілі:

     ORCID:  http://orcid.org/0000-0002-0745-4625

     Google Scholar :   https://scholar.google.com.ua/citations?user=cqM0ESAAAAAJ&hl=uk

     Scopus ID:   http://ijaep.com/index.php/IJAE/issue/view/27

     Web of Science (WoS):   http://efsupit.ro/index.php/archive?id=112

     Контакти:

     е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     Корпоративна пошта:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     Докладніше про доктора педагогічних наук, проф. Шевців З. М.

 

       Петрук Людмила Петрівна перебуває на посаді викладача кафедри педагогіки і психології з 1991 р; на посаді доцента з 2007 р. Нагороджена грамотами: Рівненської обласної державної адміністрації, грамотами та почесними грамотами РДПІ та РДГУ ( 2018, 1998, 2001, 2002, 2007, 2011, 2019 рр.).

Тема кандидатської дисертації: «Виховання школярів засобами  народної педагогіки у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського».

Тема докторської дисертації: __

Сфера наукових інтересів: становлення та розвиток національної системи освіти і виховання в Україні; українська народна педагогіка; ораторське мистецтво, академічна риторика; педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського; соціальна педагогіка; самостійна робота студентів у контексті формування їх професійних компетентностей.

Викладає навчальні дисципліни: 1) Загальні основи педагогіки; 2) Дидактика; 3) Історія педагогіки; 4) Школознавство; 5) Етнопедагогіка.

 Докладніше про доц. Петрук Л. П.

 

     Остапчук Микола Васильович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки освітнього менеджменту та соціальної роботи, академік Української академії акмеологічних наук. Почесна грамота, науковець РДГУ -2018 в номінації «Автор-2018»; Почесна грамота, Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук України, Національний центр «Мала академія наук України», 2020 р.

Тема кандидатської дисертації:  «Системи фізичних завдань для середньої загальноосвітньої школи в умовах диференціації навчального процесу (1995 р.).

Тема докторської дисертації: «Теоретичні і методичні засади розвивального навчання в загальноосвітній школі».

Сфера наукових інтересів: методика навчання природничих дисциплін (фізика, астрономія) у закладах середньої  освіти, педагогічна освіта, історія рідного краю.

Викладає навчальні дисципліни:

  • Методологія і методи наукових досліджень.
  • Педагогіка.
  • Історія педагогіки.
  • Педагогіка вищої школи.
  • Технологія соціальної роботи з дітьми та молоддю.

Авторські профілі

Google Scholar https://drive.google.com/drive/folders/0Bzb-aoXuPrzITlU0MDAxRUg0OE0

ORCID: : https://orcid.org/0000-0002-1549-9137

Web of Science (WoS) :http://kpomsr-rshu.org.ua/%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%87%d1%83%d0%ba-%d0%bc-%d0%b2

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Докладніше про доц. Остапчука М. В.

 

       Нечипорук Любов Іванівна

 кандидат педагогічних наук, доцент

 Посади: доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

 Тема  дисертації:

 «Соціально-педагогічні засади виховання моральної культури старшокласників засобами   ноосферної освіти.

 231 Соціальна  робота (13.00.05 - соціальна педагогіка) 2009 р.

 Сфера наукових інтересів: ноосферні орієнтири соціокультурного розвитку суспільства,   соціальна  робота в  громаді, соціальна інклюзія, міжсекторна взаємодія в соціальній роботі,   соціальна  робота  з різними  типами сімей,  соціальна педагогіка.

 Викладає навчальні  дисципліни:

1. Соціальна педагогіка.

2. Соціально-педагогічна робота  в закладах  освіти.

3. Вступ  до  спеціальності «соціальна  робота».

4. Соціальна  робота в  громаді.

5. Превентивно-профілактична  робота в соціальній сфері.

6. Соціально-медичний патронаж.

7. Соціальна робота в інклюзивному середовищі.

8. Соціальна  робота  з різними  типами сімей.

9. Технології соціальної роботи в  зарубіжних країнах.

10. Організація міжсекторної взаємодії в соціальній роботі.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Докладніше про доц. Нечипорук Л. І.

 

       Оксенюк Оксана Володимирівна

Посада: доцент кафедри загальної педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Тема дисертаційного дослідження:

Кандидатська дисертація на тему «Формування національних цінностей в учнів 8-9 класів загальноосвітніх шкіл у процесі вивчення історії» захищена 30.03.2010 р. у спеціалізованій раді Д 26.454.01 на базі Інституту проблем виховання АПН України.

Науковий ступінь кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.07 – теорія та методика виховання присвоєно рішенням президії ВАК України від 06.10.2010 р. (диплом ДК №061631).

Вчене звання доцента кафедри загальної і соціальної педагогіки та акмеології надано рішенням Атестаційної колегії від 17.05.2012 р. (атестат 12ДЦ №031093). До сьогодні займає посаду доцента кафедри  педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Навчальні дисципліни, які викладає:

1. «Педагогіка».

2. «Історія соціальної роботи».

3. «Теорія соціальної роботи».

4. «Деонтологія соціальної роботи».

5. «Діяльність громадського сектору в соціальній сфері».

6. «Соціальна робота в реабілітаційних центрах».

7. «Освітологія».

Сфера наукових інтересів: національно-духовне виховання учнівської та студентської молоді; соціальна та краєзнавча проектна діяльність; формування схильності до професійної творчості; оволодіння основами професійної етики та способами її застосування у практичній діяльності; формування системних знань про соціальну реабілітацію і патронаж на теоретичному та практичному рівнях, що складають професійну придатність фахівця соціальної сфери до роботи із клієнтом чи групою у кризовій життєвій ситуації.

ORCID http://orcid.org/0000-0003-2172-860X

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook: https://www.facebook.com/Оксана Оксенюк

Facebook: https://www.facebook.com/Кафедра педагогіки, освіт. менеджменту та соц. роботи.

 Докладніше про доц. Оксенюк О. В.

 

       Левчук Ірина Богданівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету. Дата народження: 18 травня 1979 р.,    м. Броди, Львівська область.

    У 1994 році вступила до Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича, навчання в якому завершила в 1998 р., отримавши диплом з відзнакою. У 2003 р. завершила навчання у Рівненському державному гуманітарному університеті, отримавши диплом з відзнакою за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію вчителя української мови і літератури, зарубіжної літератури та історії. 2006 – 2009 рр. – навчання в аспірантурі.

   У 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 47.053.01 у Рівненському державному гуманітарному університеті Ірина Богданівна захистила кандидатську дисертацію на тему «Просвітницько-громадська діяльність православних братств Волині (друга половина XIX – початок XX ст.)» (диплом кандидата наук №001053 зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки). У 2014 р. Левчук І. Б. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної і соціальної педагогіки та управління освітою.

   З 2018 – по 2019рр. здобула сертифікати на підтвердження володіння польською мовою (А1, А2, В1, В2). У 2018 – 2019 рр. брала участь у Міжнародному польсько-українському проєкті «Edukacja refleksyjna w szkole wyzszej» («Рефлексійна освіта у вищій школі»). У рамках реалізації проєкту пройшла стажування в Університеті Гуманістично-Природничому імені Яна Длугоша в Ченстохові (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstohowie) (Республіка Польща). У рамках співпраці відбувся обмін досвідом з представниками Товариства «Для родини» (Stowarzyszenia «Dla Rodziny» / Częstochowskie Centrum Wsparcia Rodziny), м. Ченстохова, Республіка Польща.

   У 2021 р. завершила навчання в Інституті підготовки кадрів державної служби зайнятості України (м. Київ) для здобуття освітнього ступеня «Магістр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування (Публічне управління в соціальній сфері)» та отримала диплом з відзнакою з присвоєння кваліфікації «Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності».

   Левчук І. Б. викладає навчальні дисципліни: «Загальна педагогіка», «Педагогіка вищої школи», «Прикладні методики в роботі соціального працівника», «Соціальна діагностика», «Медійні практики в соціальній роботі».

Ірина Богданівна працює над дослідженням наукової проблематики:

- соціальні перспективи здійснення та розвитку благодійної діяльності, волонтерської роботи; актуальні методики практичної діяльності з клієнтами соціальної роботи;

- теорія і практика управління в соціальній сфері;

- сучасні тенденції розвитку науково-методичної, практичної роботи в новітній школі та в закладах вищої освіти.

 

     Доцент кафедриГалатюк Михайло Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

  Тема кандидатської дисертації: “ Розвиток навчально-пізнавальної компетентності старшокласників у процесі вивчення природничих           предметів ”.

     Сфера наукових інтересів: діяльнісний підхід в організації освітнього процесу, теорія і практика впровадження компетентнісного підходу під час вивчення природничих предметів, педагогіка фізичної культури.

      Автор понад 107 наукових публікацій.

   Викладання дисциплін: “Педагогіка”, ”Механізми державного управління в галузі освіти”, “ Освітні вимірювання та застосування тестових методик”, ”Управління трудовими ресурсами та змістом робіт”, “Дидактика”, Педагогіка старшої і вищої школи, ”Історія педагогіки”, Медійні практики в соціальній роботі.

 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=XpRWbqkAAAAJ&hl=ru

ORCID:  https://orcid.org/0000-0001-5824-6036

Scopus: https://www.scopus.com/home.uri?zone=header&origin=

E-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Докладніше про доц. Галатюка М. Ю.

 

     Філоненко Руслана Степанівнавикладач кафедри педагогіки, освітнього  менеджменту та соціальної роботи.

     Народилася в м. Рівне 30 травня 1971 року. Закінчила ЗОШ № 2 м. Рівне в  1988 році. Вступила до Українського інституту інженерів водного господарства в 1990 році, але закінчила Рівненський державний педагогічний інститут в 1995 році. Навчалася в аспірантурі з 1998 року по 2001 р. у Рівненському державному гуманітарному університеті . З 2005 року працюю викладачем кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. Стаж науково-педагогічної роботи  23 роки.

 Читає навчальну дисципліну: Педагогіка.

Публікації:

1. Філоненко Р. С. Історія розвитку та сучасний стан управління освітою / Р. С. Філоненкo // Оновлення змісту, форм та  методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник  наукових праць. Наукові  записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 13 (56). – Рівне, РДГУ, 2016. –  С.164-166.

ORCID: 0009-0008-9395-487

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

     Гомон Ніна Романівна – почесний старший лаборант кафедри, працює на кафедрі з 1976 року. Народилася в селі Будераж на Здолбунівщині. Закохана в свій край.

 

 

 

 

 

 

 

 

Бучак Ананій Олександрович

Дата народження: 10.12.1960 року.

Освіта вища: в 1982 році закінчив інженерно-економічний факультет Українського інституту інженерів водного господарства, в 1995 році – Донецький державний університет за спеціальністю “Спеціаліст з соціальної роботи”.

1991-1992 – заступник голови комітету у справах молоді, фізичної культури та спорту Рівненського облвиконкому

1992 по д.ч. – директор Рівненського обласного центру соціальних служб 1999-2017 – голова Рівненського обласного осередку “Ліги соціальних працівників України” (РОО ЛСПУ)

2017 по д.ч. – голова громадської організації «Соціальна суспільна ініціатива»

Докладніше про голову громадської організації «Соціальна суспільна ініціатива» Бучака А. О.

 

 Доцент кафедри Віктор Володимирович Дем’янюк

Народився 20 жовтня 1957 року в м. Рівне – український вчений-практик, продовжувач і розробник напряму педагогічної науки – аксіопедагогіка, кандидат педагогічних наук, академік Інженерної академії наук України, директор ВСП “Рівненський економіко-технологічний фаховий коледж НУВГП”.

Навчальні дисципліни, які викладає: “Управління освітньою діяльністю”, “Інституційний аудит і оцінювання управлінської діяльності – освітні вимірювання та застосування тестових методик”, “Іміджологія – менеджмент  підприємницької діяльності”.

     Докладніше про доц. Дем’янюка В. В.

 

 

 

Міщеня Андрій Іванович

Освіта:

1997 р. –  Рівненський державний педагогічний інститут, присвоєно кваліфікацію спеціаліста за спеціальністю «Всесвітня історія та народознавство»

2011 р. – Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, присвоєно кваліфікацію магістра державного управління.

З 2008  – начальник Служби у справах дітей виконавчого комітету Рівненської міської ради.

Докладніше про начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету Рівненської міської ради Міщеню А. І.

 

 

Анна Ігорівна Савущик - старший викладач кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Анна Ігорівна має понад 20 наукових публікацій, є співавтором колективних монографій, навчальних посібників. Стаж педагогічної діяльності – 18 років. Викладає навчальні дисципліни: «Педагогіка вищої школи», «Педагогіка новітньої школи», «Статистика», «Соціальне страхування», «Освітні ринки», «Управління закупівлями», «Кадровий менеджмент».

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Facebook: https://www.facebook.com/ann.savuschik

 Докладніше про старшу викладачку Савущик А. І.

 

 

 

 Стеца Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету.

Тема кандидатської дисертації: “Формування екологічної культури студентів економіко-гуманітарних коледжів засобами реалізації інтегративного підходу

Викладає навчальні дисципліни

1.Технології соціальної роботи.

2.Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах.

3.Соціальна робота з різними соціальними групами.

4. Інноваційні технології.

5. Соціальне партнерство.

Сфера наукових інтересів

1. Психологія

2. Соціальна робота

 E-mailnataliatrofimcuk66@gmail.com

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=1YwtDGkAAAAJ 

https://orcid.org/0000-0002-9597-1293

      Докладніше про доцентку Стецу Н. В.

 

Чепурко Ярослав Олексійович - аспірант Академії державного управління при Президентові України з 2019 р. по т. ч. (денна форма навчання).

2019-2022 – Академія державного управління при Президентові України. Магістр державного управління та адміністрування.

     М. Рівне, вул. Нестерова, 19.

     Моб. 0673607578.

     Викладає навчальні дисципліни

     1. Керівник закладу освіти та техніка управлінської діяльності.

     2. Європейські інституції захисту прав людини.

    3. Методика індивідуальної та групової соціальної роботи.

        Докладніше про аспіранта Чепурка Я. О.

 

 

 

Back to top