поддержка PHP 7

Міністерство освіти і науки України

Рівненський державний гуманітарний університет

Стратегія розвитку кафедри педагогіки, освітнього менеджменту і соціальної роботи (2018 – 2023 р.р.)

Рівне 2018

      Процеси глобалізації та інтеграції, що відбуваються сьогодні у суспільстві передбачають, що сучасний фахівець має бути готовим до переміщення у суспільному та професійному просторі; швидко адаптовуватись до умов, що змінюються та гнучкої взаємодії з різними соціальними системами і суб’єктами.

       Реформаційні процеси, що відбуваються в різних сферах життя країни, поява ринку праці вимагають чіткої професійної орієнтації і переорієнтації, набуття нових знань, умінь та навичок, оволодіння новими компетенціями.

      Однією із фундаментальних та системних характеристик  діяльності кафедри у вищому навчальному закладі є створення відповідного освітнього простору як необхідної умови  взаємодії освітніх суб’єктів: студентів, викладачів, керівників.

        У цьому контексті важливим є формування стратегії розвитку кафедри як важливої структурної одиниці з надання освітніх послуг.

      Стратегія розвитку кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи базується на спроможності викладачів формувати високий особистісно-професійний потенціал майбутніх фахівців; здатності викладачів до постійного творчого пошуку щодо виявлення способів удосконалення професійної підготовки студентів; посиленні взаємодії і співробітництва кафедри з іншими підрозділами університету, науково-дослідними установами, науковими товариствами, творчими спілками та спорідненими кафедрами інших вузів; співробітництві кафедри із загальноосвітніми школами міста та області, а також соціально-педагогічними установами та соціальними службами міста Рівного та області.

      Професорсько-викладацький склад кафедри сконцентрував свою увагу на виконанні найважливіших завдань державної політики в галузі вищої освіти, дотриманні чинних законів про освіту, врахуванні міжнародних норм та стандартів та якісному забезпеченню навчально-виховної та науково-дослідної роботи студентів з метою їх інтелектуального удосконалення, саморозвитку та самореалізації.

       У формуванні стратегічних напрямів розвитку кафедри були враховані такі важливі принципи  як: науковість, гуманізм, демократизм, наступність, відповідальність, колегіальність та гласність в обговоренні питань навчально-виховного процесу. Колектив кафедри керувався вихідними положеннями державних нормативних документів з питань освіти, а саме законами «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту» та стратегічними напрямками розвитку університету.

Мета та завдання діяльності кафедри

         Провідною метою у діяльності кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи є оновлення та модернізація змісту навчальних дисциплін у відповідності до сучасних стандартів освіти України та вимог суспільства; підвищення якості надання освітніх послуг у відповідності до вимог ринку праці.

         Пріоритетними напрямками діяльності кафедри є:

        → Фундаментальна та професійна підготовка кваліфікованих фахівців із соціальної роботи, управлінців у сфері освіти, а також педагогів за певними кваліфікаційними напрямками.

     З цією метою планується проходження викладачами стажування у вищих навчальних закладах України та області, а саме: Хмельницький національний університет ( доц. Оксенюк О. В., доц. Галатюк М. Ю., доц. Левчук І. Б., викл. Павленко А. С.); Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (доц. Петрук Л. П.); Рівненський інститут вищого навчального закладу «Відкритий міжнародний університет розвитку людини Україна»  (проф. Малафіїк І. В.)  Гуманістично-Природничий університет ім. Яна Длугоша м. Ченстохова Республіка Польща(доц. Галатюк М. Ю.).

         → Безперервне вдосконалення якості викладання,  запровадження інтерактивних методик та інноваційних технологій навчання.

        → Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін, а саме: підготовка підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з навчальних дисциплін, що забезпечує кафедра (проф. Малафіїк І. В. підручник «Основи школознавства», доц. Левчук І. Б. навчально-методичний посібник, «Творчість дитини та її терапевтичні можливості в роботі соціального працівника» 2017 р. доц. Остапчук М. В. Монографія у співавторстві) «Теоретичні і методичні засади особистісно-розвивального навчання фізики у новій українській школі» 2018 р., проф. Пелех Ю. В. Монографія (співавторство) «Система цінностей майбутнього фахівця і його місце на сучасному ринку праці» 2019 р; колективна монографія: «Організаційно-педагогічні засади професійного становлення соціального працівника» 2019 р.

    → Участь у професійній орієнтації випускників: підготовка рекламної продукції: створення рекламних роликів, буклетів, візитівок; участь професорсько-викладацького складу кафедри у роботі методичних об’єднань керівників шкіл району і області (Сарнинський, Костопільський, Гощанський та Дубенський відділ освіти) щорічно (доц. Остапчук М. В.)

         →  Участь в організації і проведенні конференцій:

  1. Міжнародна науково-практична конференція: «Гуманітарна парадигма як стратегія інноваційного розвитку освіти» (червень 2017 р)
  2. Всеукраїнська науково-практична конференція: «Становлення і розвиток особистості дитини як суб’єкта власного життя» (до 70-ти річчя з дня народження С. Пальчевського);
  3. Вузівські педагогічні читання: «Педагогічне вчення В. Сухомлинського у контексті сучасної педагогічної теорії і практики» (жовтень 2018 р.);
  4. Регіональні педагогічні читання, присвяченні 110-річчю з дня народження проф. Мітюрова Б. Н. (червень 2020 р.);

         → Розвиток співробітництва з підготовки спеціалістів в соціальній сфері з центрами та соціальними службами міста Рівного та районів (Гощанський, Рівненський), а також з благодійними організаціями «Карітас», «Добрий самарянин» та територіальними громадами і реабілітаційними центрами с. Олександрія, с. Тучин.

       → Організація науково-дослідної роботи студентів: створення проблемних груп, підготовка та участь у Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах з педагогіки та соціальної роботи (щорічно, доц. Оксенюк О. В., доц. Остапчук М.В., викл. Філоненко Р. С.)

         → Започаткування і видання студентського науково-практичного часопису «Соціальна робота у форматі молоді» (щорічно, доц. Нечипорук Л. І.)

       → Започаткування науково-методичного семінару: «Педагогічний менеджмент» із залученням студентів-магістрантів, викладачів та видання збірника наукових праць (щорічно, проф. Малафіїк І. В.)

        → Комплексне методичне забезпечення навчальних дисциплін кафедри, підготовка підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій з використання інноваційних технологій навчання.

         →  Створення навчально-інформативного забезпечення дисциплін кафедри.

         →  Удосконалення навчально-методичних програм з дисциплін та створення   навчально-контролюючих комп'ютерних програм до них.

         → Поповнення кафедри кваліфікованими спеціалістами з напрямків підготовки «соціальна робота» та «освітній менеджмент» (доц. Данилюк К. В. та проф. Пелех. Ю. В.), зокрема доц. Данилюк К. В. працює над докторською дисертацією на тему: «Теоретико-методологічні засади державного управління інклюзивною освітою»

       → Створення та обладнання навчально-методичного центру «Соціально-управлінська діяльність» (авд. 123), та кабінету-тренінгу з соціальної роботи (авд. 231).

        → Створення та постійне поповнення новою інформацією сайту кафедри (https://pedagogika.rshu.edu.ua/)

        → Розробка методичної бази для організації дистанційного навчання з дисциплін кафедри.

     → Розробка методичних рекомендацій з питань організації та контролю за самостійною роботою студентів. Видання навчально-методичного посібника (доц. Петрук Л. П.) 2021 р.

       → Підготовка документації до проходження акредитації за спеціальнісю «Менеджмент. Управління навчальним закладом» (листопад 2020 року).

       →  Підготовка документації до ліцензування спеціальності «Магістр з соціальної роботи». (2021-2022 н.р.).

 

Розробники:

 Зав. кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та

соціальної роботи проф. Малафіїк І. В.

заступник завідувача кафедри доц. Петрук Л. П.

 

Стратегія розвитку кафедри обговорена та затверджена на засіданні кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи (протокол №  8 від 11.10.2018 р.)

 

Зміст роботи і науково-методичні досягнення колективу кафедри

Навчально-методична робота

       Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує викладання навчальних дисциплін, а саме: “Загальна педагогіка”, “Школознавство”, “Педагогіка новітньої школи”, “Методологія та організація наукових досліджень”, “Освітні вимірювання та застосування тестових методик”, “Теорія і практика освіти”, “Основи освітньої діяльності”, “Педагогічний такт”, “Історія педагогіки”, “Дидактика”, “Професіограма керівника навчального закладу”, “Теорія та менеджмент організації”, “Управління освітньою діяльністю та якість освіти”, “Техніка управлінської діяльності”, “Кадровий менеджмент”, “Менеджмент організації”, “Управління трудовими ресурсами та змістом робіт”, “Освітні технології”, “Керівник закладу освіти та техніка управлінської діяльності”, “Теорія організацій”, “Державні стандарти та якість освіти”, “Комунікативний менеджмент”, “Інноваційний менеджмент”, “Управління навчальною та виховною діяльністю”, “Управління проектами навчального закладу”, “Соціальна педагогіка”, “Соціальна педагогіка в системі освіти”, “Історія і теорія соціально-педагогічної діяльності”, “Основи науково-дослідної роботи”, “Етнопедагогіка” та інші.

       Навчально-методична робота професорсько-викладацького складу кафедри різнопланова і здійснюється за такими напрямками:

      Створення навчально-методичних комплексів, навчальних та робочих програм, методичного забезпечення, підручників і посібників з дисциплін, які передбачені навчальними планами (проф. Малафіїк І. В., проф. Пелех Ю.В., доц. Петрук Л. П., доц. Нечипорук Л. І., доц. Остапчук М. В., доц. Кривко М.П., доц. Оксенюк О. В.).

       Розробка наскрізних програм педагогічної практики для студентів ОКР “бакалавр”, “спеціаліст”, “магістр” та видання навчально-методичних посібників (проф. Малафіїк І. В., доц. Петрук Л. П., доц. Галатюк М.Ю., доц. Нечипорук Л. І.).

    Робота зі студентами, які мають особливі педагогічні здібності,  залучення їх до участі в написанні наукових робіт, участі у загально університетських та Всеукраїнських олімпіадах з педагогіки (доц. Оксенюк О. В., доц. Остапчук М. В.).

       Проведення науково-методичних семінарів, зокрема: “Сучасні інноваційні технології”, “Обдаровані діти: проблеми, пошуки, перспективи”, “Освіта дорослих у сучасному світі”.

       При кафедрі функціонує постійнодіючий  науково-методичний семінар «Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки менеджерів освіти». Провідні теми семінару: сучасні  підходи  до підготовки управлінських кадрів, демократизація процесу управління сучасним ЗНВЗ, нормативно-правові основи в управлінні  освітою, методологічні засади підготовки сучасного менеджера  освіти. Матеріали семінару друкуються у кафедральному збірнику «Педагогічний менеджмент». 

      Викладачі кафедри використовують інноваційні методи і форми проведення лекційних, семінарських та практичних занять, серед яких можна виокремити: бінарні лекції, лекції візуалізації, навчання в групах, методи тестування, “ігрове проектування”, “ділові” та “рольові” ігри, “мозковий штурм”, метод проектів та презентації. Більшість викладачів успішно використовують метод проблемного вивчення матеріалу, мультимедійні презентації, ауділсупровід.У 2011-2012 навч. році з ініціативи кафедри в університеті було підготовлено і проведено загальноуніверситетський місячник відкритих занять з використанням сучасних педагогічних технологій. У ньому взяло участь 24 викладачі університету, 96% яких-кандидати, доктори, доценти, професори університету. Від кафедри в організації і проведенні  місячника взяло участь 5 членів кафедри. Кожен член кафедри працює над своєю індивідуальною темою, а вся кафедра працює над темою: «Становлення творчої особистості майбутнього вчителя».

 

Наукова робота

Зусиллями кафедри організовуються і проводяться всеукраїнські, регіональні, міжвузівські науково-практичні конференції, зокрема, Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячену 120-ій річниці з дня народження А. С. Макаренка, на тему «Педагогічне мислення в контексті теоретико-методичної спадщини А. С. Макаренка і сучасної педагогіки» (27-28 березня 2008 р.); регіональні педагогічні читання, приурочені до 100-річчя від дня народження Б. Н. Мітюрова, на тему «Історичні аспекти становлення та розвитку національної системи освіти в Україні у контексті педагогічної спадщини Б. Н. Мітюрова» (10-11 червня 2010 р.) тощо. 17-18 жовтня 2013 року кафедра підготувала і провела Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Актуальні проблеми сучасної дидактики в контексті вимог інформаційного суспільства». ”). Кафедра брала участь у підготовці і проведенні двох Всеукраїнських  відеоконференцій «Модернізація освіти для сталого розвитку»

10-11 березня 2016 року проведена Всеукраїнська науково-практична конференція «Становлення  та  розвиток особистості  людини  як суб’єкта  власного  життя» (до 70-ліття  з дня  народження С.С.Пальчевського)

Щорічно викладачі кафедри беруть участь у роботі 10-15 науково-практичних конференцій різного регіонального масштабу, публікують до 20 статей у наукових фахових виданнях, збірниках матеріалів конференцій. 

Кафедра бере активну участь у підготовці студентів до всеукраїнських олімпіад з педагогіки, які неодноразово займали призові місця.

Викладачами  кафедри  та студентами першого курсу спеціальності «соціальна  педагогіка»  проведено акції «Підвези іншого» та виставки-презентації «Суспільство очима  молодих (до Міжнародного  дня соціального педагога).

 

Сучасні наукові пошуки викладачів кафедри конкретизуються наступними напрямами:

доктор педагогічних наук, професор. Малафіїк І.В. – системний підхід у теорії і практиці навчання, теорія і практика складного знання, рух навчального пізнання від предмето-до системоцентризму;

доктор педагогічних наук, професор Пелех Ю.В.  - ціннісно-смисловий концепт професійної підготовки майбутнього педагога;

кандидат педагогічних наук,  доцент  Петрук Л.П. – історія становлення та розвитку національної системи освіти й виховання в Україні;

кандидат педагогічних наук,  доцент Кривко М.П. -  організаційно-педагогічні основи підготовки менеджерів  освіти; 

кандидат педагогічних наук,  доцент   Остапчук М.В. – методичні засади розвивального навчання з фізики у загальноосвітній школі;

кандидат педагогічних наук,  доцент  Галатюк М.Ю. -  компетентнісний підхід в сучасній  освіті; 

доцент  Терешко Л.В. – культура здоров’я педагога;

кандидат педагогічних наук,  доцент   Нечипорук Л.І. – ноосферна освіта в контексті сучасної соціокультурної динаміки;

кандидат педагогічних наук,  доцент   Оксенюк О.В. – національні цінності як чинник становлення духовної спільності етнічних суб’єктів;

кандидат педагогічних наук,  доцент  Левчук І.Б. – історія розвитку братського руху на Волині та виховні аспекти здійснення благодійності;

викладач Павленко А.С. – сім’я як основний інститут соціального виховання;

викладач  Філоненко Р.С. – розвиток шкільництва на Волині.

 

Виховна робота

На кафедрі розроблено і впроваджуються навчально-виховні та педагогічно-краєзнавчі проекти: “Велика Волинь” (керівник доц. Оксенюк О. В.), навчальний проект “Соціальна реклама” (керівник доц. Нечипорук Л. І.) та педагогічний проект “Педагогічний пошук: минуле, сучасне, майбутнє” (керівники доц. Петрук Л. П., доц. Левчук І. Б.).

Викладачі кафедри виконують обов’язки кураторів  студентських  академічних  груп  I – III курсів університету.

Започаткована практика проведення: “акмеологічних мостів” між загальноосвітніми навчальними закладами м. Рівного та кафедрою; “круглі столи” за участю викладачів, студентів та досвідчених учителів Рівненщини з питань професійного та морально-етичного становлення майбутнього вчителя; тематичні вечори спільно з Рівненською обласною науковою бібліотекою, присвячені ювілейним датам видатних педагогів України (до прикладу “Родина Ушинських на Рівненщині

 

Перспективи розвитку:

завершити роботу електронно-інформаційних варіантів навчальних планів, програм та методичного забезпечення з програмних дисциплін;

розробити технологію впровадження елементів дистанційної освіти через створення в електронному ресурсі сайту “Кафедра загальної і соціальної педагогіки та управління освіти”. Відкрити нову спеціальність «соціальна  робота».

Back to top