поддержка PHP 7
       Вибрані  публікації  викладачів,   які  забезпечують  впровадження  освітньо-професійної   програми   
  Управління  навчальним  закладом

       1. Малафіїк І. В. Суб’єктність як якість сучасної освіти //Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти. Збірник наукових праць. – Вип.17(70). – 2017. – С. 6‒11.

      2. Малафіїк І. В. Метод системно-змістової декомпозиції знань / І. В. Малафіїк // Нова українська школа: теорія і практика реалізації інтегрованого підходу: Матеріали Міжнародної наукової конференції. 17-18 травня 2018 р., м. Тернопіль. – Тернопіль: Вектор, 2018. – 272 с.

         3. Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи: Навчальний посібник / І. В. Малафіїк. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2016. – 632 с.

       4. Педагогічний менеджмент. Збірник наукових праць викладачів кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи. – Рівне, РДГУ. – 2016.

        5. Пелех, Ю. (2017) Формування вчителя майбутнього: аксіологічний контекст. Інновації в освіті. No. 6. С. 34–46.

       6. Pelekh Yuriy, Galatyuk Mikhail. Designing the marketing activities of a modern higher education institution. Pedagogy and  Psychology of  Sport. 2021 ; 7(1): 94‒104. elSSN 2450-6605.

Режим доступу: https://zenodo.org/record/4553484

      7. Pelekh, Y., Matviychuk, A. (2021). Value intelligence of the personality in solving of modern social problems, New pedagogical thought, Vol. 106. № 2 (2021).

       8. Петренко О., Пелех Ю., Пелех Л. (2017) Інноваційний менеджмент університетів: теоретичний аналіз проблем, Інновації в освіті. – 2017. – №5. – С. 31–40.

      9. Пелех Ю., Непеляк М*. (2017) Глобалізаційний вимір сучасної вищої освіти: інноваційна перспектива. Оновлення змісту, форм та методів навчання та навчання у навчальних закладах. – 2017. – Випуск 17 (60). – С. 22–25.

    10. Остапчук М. В. Методи оцінки ефективності прийняття управлінських рішень керівництвом навчального закладу / М. В. Остапчук // Актуальні дослідження в соціальній сфері: матеріали дванадцятої міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 19 листопада 2018 р. / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2018. – С. 71–74.

     11. Оксенюк О. В. Імпресинги творчої лабораторії освітології С. Пальчевського / О. В. Оксенюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: наук. записки РДГУ. – Рівне: РДГУ, 2016. – Вип. 13 (56). – Ч. І. – С.5‒8.

    12. Оксенюк О. В. Соціально-виховне середовище освітнього закладу (на прикладі управлінської діяльності директора Рівненської спеціалізованої школи “Центр надії” Н. Маринович) / О. В. Оксенюк // Обрії [наук.-педаг. журнал]. – Івано-Франківськ, ІОІППО, 2016. – № 1 (42). – С. 59‒62.

     13. Оксенюк О. В. Науковий парк у системі освітологічної підготовки фахівців / О. В. Оксенюк // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ]. – Рівне: РДГУ, 2017. – Вип. 17 (60). – С.29‒32.

     14. Данилюк К. В. Unemployment Benefits Assigning : The EU Countries Experience And Its Acceptability For Applying In Ukraine / Dubych, Vorona, Danyluk // 32nd IBIMA Conference: 15-16 November 2018, Seville, Spain / ISBN: 978-0-9998551-1-9.  Р.Р.3840‒3852. Scopus

   15. Данилюк К.В. Сучасний зарубіжний досвід застосування організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою / К.В. Данилюк // Вісн. НАДУ при Президентові України. Серія “Державне управління”. - 2017. - № 2. - С. 79‒8

     16. Данилюк К.В. Сучасний стан реалізації організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні / К.В. Данилюк // Зб. наук. пр. НАДУ при Президентові України. - 2017.- № 2. -         С. 268‒287.

    17. Данилюк К. В. PESTL-аналіз сучасного стану державного управління паліативною та хоспісною допомогою в Україні / К. В. Дубич, К. В. Данилюк // Державне управління: удосконалення та розвиток: електрон. наук. фах. видання - 2017. - № 5. - Режим доступу: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1075

    18. Данилюк К. В. Механізми державного управління з надання соціальних послуг в системі зайнятості / К. В. Данилюк, К. В. Дубич // Державно-управлінські студії / Електронне фахове видання. - К.: ІПК ДСЗУ. – №3 (березень), 2020. – С.103‒112.

     19. Дубич К. В. Vectors for improving public admistration social services of tne  Ukrainian employment systemthrough the state and non-governmental sectors /Dubych//   Virtus: Scientific Journal / Editor in-Chief M.A. Zhurba. Canada Feberuary, issue 25, 2018. ‒ P.P. 200‒203.

      20. Дубич К. В. Публічне управління в умовах інституційних змін. Колективна монографія/ за наук. ред. д. держ. упр. Р. В. Войтович та П. В. Ворони. – К., 2018. ‒ 475 с.

      21. Дубич К. В. Public administration in conditions of institutional changes: collective monograph / According to the scientific edition of Doctor of Public Administration Sciences R. V. Voitovych and P.V.Vorona. ‒ Kyiv,2018. ‒ 457 p.  

      22. Дубич К. В. Філософсько-психологічні проблеми соціальної взаємодії сучасного управління: монографія / [за заг. ред. Н. Діденко]. ‒ Кривий Ріг: Вид. Р. А. Козлов, 2019. ‒ 194 с.

    23. Галатюк М. Ю. Управління розвитком індивідуальних здібностей та самореалізації учнів загальноосвітніх навчальних закладів / М. Ю. Галатюк, Галатюк В. М. // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського гуманітарного університету. Випуск 13 (56). Частина 1. – Рівне: РДГУ, 2016 р. – С.103 – 107.

      24. Галатюк М. Ю. Структурно-логічна модель проектування програми розвитку загальноосвітнього навчального закладу / М. Галатюк, Н. Ковальська* // Молодь і ринок: щомісячний науково-педагогічний журнал. Вип. 12 (155), грудень 2017 / [шеф-редактор д. філос. Наук, проф. Н. Скотна]. – Дрогобич: ДДПУ ім. І. Франка, 2017. – С.17–23.

     25. Галатюк М. Ю. Організація внутрішньо-шкільного контролю. Навчально-методичний посібник / Галатюк М. Ю. – Рівне: РДГУ,        2016. – 31 с.

      26. Галатюк М. Ю. Проектування маркетингового плану діяльності навчального закладу: теоретичний аспект / М. Ю. Галатюк, А. С. Бідюк* // Наука, освіта, суспільство очима молодих: Матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців 15 травня 2019 р. – Рівне: РВВ РДГУ. – 2019. – С. 9–10.

          * Випускник магістратури oсвітньо-професійної програми "Управління навчальним закладом".

 

       → Хронологія публікацій викладачів кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної роботи.

 

     Тематичний портфоліо курсу «Соціально-педагогічна робота в закладах освіти педагогіка»: методичні рекомендації для студентів психолого-природничого факультету РДГУ спеціальності: 231 – соціальна робота освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / Нечипорук Л.І. – Рівне, РДГУ, 2020. – 20 с.  → Переглянути

     

 
 
          
 
           
 
 
 
 
   
 
 kniga1Halatiuk                   Ostapchuk3
 
Ostapchuk2
 
 
Ostapchuk1                                                               Pidruchnyk Pelekh Yu. V.
PidruchnykPelekh YuV
 
 
Monohrafiia Pelekh Yu. V., Kukla D.
MonohrafiiaPelekhKukla
Kolektyvna monohrafiia Pelekh Yu. V.Kolektyvna monohrafiia Pelekh Yu V

Back to top